Editorial: Winter/Ձմեռ 2012

By: | Posted on: 24.02.2012

We often find ourselves moving our feet, but getting nowhere.

 

It’s almost like no matter how hard we try, there is just no way to reach our goal. Perhaps it is because we are no longer moving in the right direction. Sometimes it’s not so much that we aren’t moving fast enough, or trying hard enough, but that the path we are following is no longer leading us to where we want to go.

 

Throughout history, the Armenian people have always found a way to survive. Even after centuries of foreign oppressive rule, and several failed attempts at annihilation, our people have been able to continue their fight for survival.

 

Today, there are new challenges we must overcome as a people. We must evolve in order to keep up with a changing environment. Change is necessary, and with change comes new beginnings. The Armenian youth must take responsibility to bring about change that will lead our people to a brighter future. Ardziv will once again become the forum in which these ideas of change will be discussed without restraint. This issue is only the beginning…

 

———————————-

Ահաւասիկ «Արծիւ» պաշտօնաթերթի վերածնունդը:

 

«Արծիւ» ՝ Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան Գանատայի Երիտասարդական Միութեան (ՀՅԴ ԳԵՄ) եւ Գանատահայ երիտասարդին ձայնը արձագանգող պաշտօնաթերթը, իր այժմէականացած էջերով ու նոր կայքէջով կրկին անգամ կը հրամցուի հայ երիտասարդին, առիթ ստեղծելով որ ան կարենայ արձակել իր երեւակայութիւնը, արտայայտել իր մտազբաղութիւնները եւ պոռթկալ անարդարութեան դիմաց:

 

«Արծիւ»-ի 2012-ի առաջին հատորը նուիրուած է վերածնունդի՝ ոչ միայն պաշտօնաթերթին, այլ նաեւ ընդհանուր մեր երիտասարդութեան: Մեր ժողովուրդի պատմութեան մէջ վերածնունդի վերագրութիւնները բազմաթիւ են՝ Աւարայրէն մինջեւ Մեծ Եղեռն: Այսօր սակայն, Ցեղասպանութեան 100 ամեակի սեմին, ճերմակ ջարդի սպառնալիքը մեր դիմաց՝ կրկին անգամ հայ ազգի եւ մանաւանդ հայ երիտասարդութեան վերածնունդն է պէտք: Արթննալով անտարբերութեան երազներէն, հայ երիտասարդին պարտականութիւնը պիտի ըլլայ՝ պայքարիլ ձուլումի դէմ, խօսիլ հայերէն, կառչած մնալ մեր ազգի ու կրօնքի սկզբունքներուն, սիրել ու քաջալերել հայ մշակոյթը, քաջատեղեակ ըլլալ մեր ազգն ու հայրենիքը մտահոգող հարցերուն եւ դառնալ Հայ Դատի պաշտպան զինուորները:

 

Կարդալով «Արծիւ»-ը, մեր կարծիքները յայտնելով անոր էջերուն մէջ եւ ըմբռնելով մեր պարտականութիւնները իբրեւ 21րդ դարու Հայ երիտասարդներ, անկասկած իրերայաջորդ հայ սերունդները պիտի կարենան յաղթահարել Հայ ժողովուրդի առջեւ ցցուած բոլոր մարտահրաւէրները:

Back to Editorials

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.